频繁

Thứ tự nét

Ý nghĩa của 频繁

  1. thường xuyên
    pínfán
Nhấn và lưu vào

Ví dụ câu

交通频繁时间
jiāotōng pínfán shíjiān
thời gian giao thông
频繁变换工作的人
pínfán biàn huàngōng zuò de rén
ngươi nhảy việc
与对手公司交往频繁
yǔ duìshǒu gōngsī jiāowǎng pínfán
liên hệ thường xuyên với một công ty đối thủ
频繁地交换意见
pínfándì jiāohuàn yìjiàn
trao đổi ý kiến thường xuyên

Các ký tự liên quan

eye logo
Tìm hiểu ý nghĩa của tên bạn bằng tiếng Trung
nhập tên của bạn bằng chữ Latin hoặc chữ Kirin và chúng tôi sẽ tạo ra một ký tự Trung Quốc, và cho bạn xem dịch và phát âm
tạo tên Trung Quốc